KONTAKT TELEFON

eng

Sertifikati

Sertifikacija

U proteklih nekoliko godina, od kako posluje u okviru sistema "Salford" uloženo je preko 25 milona eura u primarnu proizvodnju, kontrolu prijema sirovog mleka (sopstvene farme), savremenu tehnologiju, rashladne uređaje, transport gotovih proizvoda.

U nastojanju da isprati savremene trendove koji se primenjuju u prehrambenoj industriji ekonomski najrazvijenijih zemalja Evrope, AD"Mlekara" je tokom poslednjih nekoliko godina intenzivno radila na uvođenju veoma zahtevnih međunarodnih standarda.

ISO 9001:2000

Uspešnom implementacijom standarda i dobijanjem sertifikata za sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 tokom 2003.godine,AD"Mlekara" je kročila u potpuno novi svet poslovanja gde je zadovoljstvo kupaca i potrošača, a posredno i ostalih učesnika u procesu proizvodnje i prerade mleka, determinisano kao krajnji cilj. Područje primene standarda ISO 9001:2000 pokriva sve sfere delovanja AD"Mlekare".

IQNet

HACCP

Sistem upravljanja zdravstvenom bezbednošću hrane HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) implementiran je 2005.godine, čime je AD"Mlekara" postala prva fabrika iz mlekarske industrije Srbije koja je prilikom sertifikacije pozitivno ocenjena od strane međunarodnog sertifikacionog tela OQS iz Austrije. Ovaj međunarodni standard, predstavlja sistem kojim se analiziraju rizici i kritične kontrolne tačke u svim procesima koji su od uticaja na kvalitet i zdravstevnu bezbednost proizvoda.

HACCP

British Retail Consortium

Savremena tržišta EU se oslanjaju na velike trgovačke lance koji ne žele da preuzimaju rizik prodaje prehrambenih proizvoda kojima nije garantovana zdravstvena bezbednost. U cilju zaštite velikih kupaca osmišljeni su viši standardi za hranu kojih moraju da se pridržavaju proizvođači prehrambenih proizvoda ukoliko žele da budu dobavljači tih velikih trgovačkih sistema. Jedan od tih veoma zahtevnih standarda je i BRC (British Retail Consortium), koji je AD"Mlekara " sertifikovala za sve procese.

British Retail Consortium

HALAL

Halal sertifikat je potreban svim proizvođačima koji svoje proizvode žele da plasiraju na tržišta islamskih zemalja, odnosno potrošačima u islamskim zajednicama ostalih zemalja. Preporučljivo je da kompanije i preduzeća koja konkurišu za HALAL sertifikat, već imaju ISO i HACCP standarde, ali to i nije isključivi uslov za dobijanje HALAL sertifikata. Ako su zadovoljeni uslovi Agencija izdaje HALAL sertifikat što znači dopuštanje proizvodnje i izvoza za zemlje sa muslimanskim življem. Sertifkat se izdaje na razdoblje od godinu dana. Da bi zadovoljili zahteve Islamske vere, proizvodi sa HALAL sertifikatom ne smeju imati aditive i emulgatore koji su štetni po zdravlje. Takođe ne smeju imati primese svinjskog porekla, a zabranjen je i emulgator E120, koji se koristi za pravljenje boja, a dobija se od insekata. Zabranjen je alkohol, upotreba likera u konditorskim proizvodima i svi aditivi koji se koriste za učvršćivanje proizvoda, a svinjskog su porekla. U praksi to znači da fabrika ne sme alkoholnim sredstvima da dezinfikuje pogon, a u proizvodnji veliku pažnju treba posvetiti aditivima.

HALAL

ISO 14001:2004

U AD "Mlekari" je sertifikovan u decembru 2010.g

Standard ISO 14001:2004 osigurava da svi negativni uticaji na životnu sredinu od strane preduzeća budu identifikovani, nadgledani i usklađeni sa zakonskim regulativama.
Implementacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO 14001:2004 obezbeđuje preduzeću održivi razvoj u skladu sa svetski priznatim principima i savremenim trendovima poslovanja.

Sa uvođenjem ISO 14001 Vaše preduzeće dokazuje:
- da posluje na ekološki odgovoran način,
- da je usaglašen sa relevantnim zakonima,
- jasno da će primenom ovog standarda imati za rezultat bolji učinak na zaštitu životne sredine.

ISO 14001:2004 je standard za upravljanje zaštitom životne sredine, publikovan od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (International Organization for Standardization - ISO) 2004. godine. Sistem menadžmenta zaštite životne sredine je, praktičan, fleksibilan i primenljiv standard u svim državama i svim preduzećima, koje žele:
- implementirati, održavati i poboljšati sistem upravljanja zaštitom životne sredine
- osigurati usklađenost sa svojom utvrđenom politikom upravljanja zaštitom životne sredine
- pokazati drugima tu usklađenost

IFS V5

AD "Mlekara" je sertifikovala IFS V5 2012.g

Bezbednost hrane je i dalje tema o kojoj se raspravlja na globalnom nivou. Kao odgovor na rastuće potrebe društva za bezbednom hranom, nemačke i francuske asocijacije trgovaca kreirale su jedan uniformni standard kojim se štedi i vreme i novac. U pitanju je Internacionalni standard za hranu - IFS koji je ujedno i standard za kvalitet i standard za bezbednost hrane, razvijen kako bi proverio kompetentnost proizvođača hrane u pogledu bezbednosti, ali i kvaliteta hrane. Cilj ovog standarda je da obuhvati raznovrsne zahteve koji imaju trgovci u okviru samo jednog standarda. IFS je razvijen za organizacije svih vrsta i veličina.

Standardom treba da bude poboljšana bezbednost hrane i kvalitet proizvoda, povećana zaštita i poverenje potrošača kao i poboljšana troškovna efikasnost u lancu proizvodnje hrane. Primenjuje se u svim većim lancima trgovinskih radnji, kao što su Metro, Lidl, Audi, Carrefour, itd. Uvođenje IFS-a za naše proizvođače je utoliko važnije jer je trgovinski lanac "Metro" najavio da će do 2012. taj standard zahtevati od svih svojih dobavljača. Za ovu robnu marku proizvodi 40 naših preduzeća, a za sada svega nekoliko preduzeća u Srbiji poseduju IFS.

POČETAK STRANICE

VESTI

Otvorena nova proizvodna linija u Mlekari Subotica

17.11.2015.

Kompanija Imlek predstavila jedinstveni grčki jogurt na domaćem tržištu

15.12.2015.

AD Mlekara - Privremena obustava trgovanja akcijama AD Mlekare

26.01.2015.

AD Mlekara - Informacija o održanoj Skupštini akcionara AD Mlekara 04.11.2014.

12.11.2014.

AD Mlekara - Predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine akcionara AD Mlekara 04.11.2014.

24.10.2014.

AD Mlekara - Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD Mlekara 29.09.2014.

07.10.2014.

AD Mlekara - Polugodišnji izveštaj o poslovanju 2014

01.10.2014.

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara AD Mlekara za 04.11.

01.10.2014.

Informacija o usvojenim odlukama na vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD Mlekara 29.09.2014.

01.10.2014.

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara AD Mlekara za 04.11.2014

29.09.2014.

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara AD "Mlekara" za 29.09.2014.

04.09.2014.

Informacije o usvojenim odlukama na vanrednoj Skupštini

02.09.2014.

Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara 28.08.2014

28.08.2014.

Poziv za Vanrednu Skupštinu i materijal za Skupštinu

29.07.2014.

Zapisnik sa održane redovne Skupštine

04.07.2014.

Izveštaj sa održane redovne Skupštine

30.06.2014.

Materijal za Skupštinu

27.05.2014.

Predlozi, Odluka i Izveštaj o radu

27.05.2014.

Izveštaj o sazivanju Skupštine akcionara

26.05.2014.

Godišnji izveštaj o poslovanju 2013

10.04.2014.

Izveštaj o objavljenim informacijama

10.04.2014.

Sazivanje Vanredne Skupštine Akcionara

18.09.2013.

Izveštaj sa održane vanredne Skupštine

12.07.2013.

Izveštaj sa održane Skupštine akcionara

21.06.2013.

Sazivanje Skupštine Akcionara

21.05.2013.

Sazivanje Skupštine Akcionara

24.04.2013.

Saopštenje za medije

23.11.2012.

SVEŽE, VEĆE, ZDRAVO!

22.10.2012.

Pažnja: Super ponuda na putu

24.09.2012.

Promocija proizvoda

31.05.2012.

Novi vid komunikacije

24.05.2012.

INOVACIJE NA TRŽIŠTU!

14.05.2012.

Dan rekordera Mlekare Subotica

14.03.2012.

Praznični paketi od Dedamrazice!

22.12.2011.

Društveno odgovorno ponašanje: Mali poklon za velika dela!

20.12.2011.

NOVO! IMUNO STRONG probiotski voćni jogurt

09.11.2011.

NOVO! AB probiotski voćni jogurt

09.11.2011.

NOVO! Praznični paket

22.12.2011.

NOVO! SLAVSKI PAKET

09.11.2011.

NOVO! FRUTI voćni jogurt

14.07.2011.

Nova unapređena formula AB Jogurta

01.07.2011.

Novi izgled, vrhunski kvalitet!

17.12.2010.

Evropa prepoznaje kvalitet!

17.12.2010.

OSTALE VESTI